Publications

Publicacions Electròniques SCM

La SCM va crear la col·lecció Electronic Publications of the SCM, per publicar en accés obert treballs de recerca, docència i divulgació matemàtica, que per la seva temàtica o extensió sigui apropiat difondre com a monografies, complementant així les publicacions periòdiques de la SCM.

Càlcul infinitesimal, Carles Perelló
Geometria diferencial i relativitat, Joan Girbau
LA CIÈNCIA ABSOLUTA DE L’ESPAI
TRES PERLES DE LA TEORIA DE NOMBRES
GEOMETRIA AXIOMÀTICA
UNA LECTURA DEL DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS DE C.F. GAUSS
INDEPENDÈNCIA ESTADÍSTICA EN PROBABILITAT, ANÀLISI I TEORIA DE NOMBRES
ESTUDIS I ACTIVITATS SOBRE PROBLEMES CLAU DE LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA
SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA
SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA