PREMIS I AJUTS

Altres premis

Poster de l'edició 2023

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Ofert a una monografia escrita en anglès que  exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. 

L’obra ha de tenir un mínim de cent cinquanta fulls, no pot estar subjecta a copyright i no ha d’haver estat sotmesa a  cap empresa editorial per a ésser publicada. La ponència serà formada per cinc investigadors en matemàtiques, un  d’ells dels Països Catalans.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quinze mil euros (15.000 €). L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Progress in Mathematics», de l’editorial Birkhäuser.

Premi Matemàtiques i Societat

Premi instituït l’any 2008 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Ofert a reportatges o activitats en qualsevol llengua, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació,  presència en la societat), produïts als Països Catalans en els dotze mesos anteriors a la data de resolució.

Les candidatures poden ésser presentades fins a deu dies abans de la resolució per persones físiques o jurídiques vinculades als mitjans de comunicació i a l’ensenyament o la recerca de les matemàtiques, així com pels membres del  Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Tota la documentació ha d’ésser enviada a la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (carrer del Carme, 47, 08001  Barcelona; a/e ffsb@iec.cat).

El jurat serà format pel Patronat de la Fundació i els representants dels mitjans de comunicació que el Patronat estimi  convenients. El jurat valorarà la temàtica tractada, l’impacte social i l’ús de la llengua catalana.  Aquest premi no té dotació econòmica.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch)

Premi instituït l’any 1979. Ofert a la millor tesi doctoral defensada en els 5 anys anteriors a la convocatòria o al millor treball d’investigació. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L’obra haurà de tenir un mínim de cent pàgines i si l’original no està redactat en català, caldrà acompanyar-lo d’un resum escrit en català de 4.000 caràcters.

El premi podrà restar desert o no ésser adjudicat. El premi no tindrà menció ex aequo, ni accéssits. L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure un text de revisió sobre el treball guanyador en català que serà publicat en una de les col·leccions de la Secció de Ciències i Tecnologia.

La ponència serà formada per tres membres proposats per la Secció de Ciències i Tecnologia.