LEGAL NOTICE

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb el NIF G-08674327, i amb seu social al carrer del Carme, 47, de Barcelona, CP 08001, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Institut. Tot aquest material està a l’empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1.- Llevat que s’indiqui una altra cosa queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l’autorització expressa de l’IEC.

2.- L’IEC no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari.

3.- L’IEC no es responsabilitza de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de l’IEC o no publicada amb el seu nom. Concretament, l’IEC no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l’IEC.

4.- L’IEC es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

5.- L’IEC no s’obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, l’IEC es reserva el dret d’eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

6.- L’IEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

7.- L’IEC dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’IEC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades i que es troba a la seu de l’IEC, carrer del Carme, 47. El responsable del fitxer és l’IEC. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de l’IEC i fer arribar informació de les activitats de l’IEC. Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal enviar un missatge a lopd@iec.cat.

8.- Quan sigui necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l’usuari s’obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que n’hagin pogut fer terceres persones.