Borses Ferran Sunyer i Balaguer 2024

Sol·licituds fins al dia 26 de febrer a les 13:00 h!

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial Birkhäuser, convoca les Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

Sol·licitants

 • Estudiants de doctorat de l’àrea de les matemàtiques d’una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes que en el moment d’obrir la convocatòria estiguin en el tercer o quart any del programa de doctorat.

Objectiu

 • Reforçar la formació en recerca.

Materialització de l’objectiu

 • Estada d’entre 1 i 3 mesos d’estudi o de recerca en una institució fora de l’àmbit geogràfic de la universitat en què es realitza la tesi doctoral.
 • En cas que l’estada sigui posterior a la data prevista per a la defensa de la tesi doctoral, el període entre la defensa i l’inici de l’estada no pot ser superior a tres mesos.
 • Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2024.

Condicions de les borses

 • La Borsa FSB és compatible amb les beques i contractes tant predoctorals com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.
 • La dotació de cada borsa és de mil cinc-cents euros (1.500 €) mensuals durant el període objecte de concessió, subjecte a la retenció de l’IRPF.

Comitè de selecció

 • Constituiran el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Convocatòria de l’any 2024

 • Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 26 de febrer de 2024 a les 13 hores. Prèviament, cal donar-se d’alta per mitjà de l’aplicació següent: Borses Ferran Sunyer i Balaguer (Oberta).
 • Una vegada tramitada l’alta, cal emplenar el formulari de l’aplicació i adjuntar la documentació següent:
  • El currículum vitae de la persona candidata.
  • Acreditació d’idoneïtat. Document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que acrediti que la persona candidata compleix les condicions establertes en la convocatòria.
  • Projecte de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi (màxim 2 fulls).
  • Document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació de la persona candidata, si li és concedida una Borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
  • Declaració de la situació professional, indicant la data de finalització. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos
 • Resolució de la convocatòria
  • Finals de març de 2024.

 

Més informació a https://ffsb.espais.iec.cat/borses-2/