Publicacions

Butlletí

El Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques publica, en llengua catalana, exposicions matemàtiques d’alt nivell científic que puguin interessar a un nombre elevat de lectors.

El Butlletí està obert a tots els camps de les matemàtiques, als aspectes matemàtics de les ciències experimentals, la tecnologia, l’economia i d’altres àrees, com la història, la didàctica, i la filosofia, sempre que els treballs tinguin un component matemàtic important. També hi tenen cabuda aquells articles que desenvolupin un aspecte significatiu de la problemàtica de la professió matemàtica al nostre país.

Es publica un volum anual, dividit en dos números, que es distribueix als socis. També està disponible la versió electrònica.

Contacteu amb els editors en cap a través del correu: scm.butlleti@correu.iec.cat.

 

Comitè editorial

Antoni Guillamon, Editor en cap
Departament de Matemàtiques, Universitat Politècnica de Catalunya, antoni.guillamon@upc.edu

Rosa Camps
Editora adjunta

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona
rcamps@mat.uab.cat


Els articles sotmesos a publicació s’han d’enviar als editors o a qualsevol membre del comitè editorial, per correu electrònic, preferentment en format PDF. Els originals han de contenir la versió anglesa del títol, uns resums breus en català i en anglès, paraules clau en català i en anglès i els codis de la classificació per matèries MSC2010.

Les versions definitives dels articles acceptats s’han de presentar en codi TeX, preferentment en l’estil LaTeX propi del Butlletí. Podeu descarregar els fitxers d’estil i un document d’exemple fent clic aquí (150 KB). Per tal d’accelerar el procés de producció, es prega als autors que segueixin les indicacions contingudes en el document d’exemple.

Els autors dels articles publicats al Butlletí en retenen el dret de còpia (copyright) i autoritzen l’IEC a difondre’ls, tant a través de la publicació impresa com mitjançant els portals digitals propis o d’altres amb què s’estableixin els convenis oportuns a aquests efectes. És responsabilitat dels autors assegurar que es disposa dels drets de reproducció dels gràfics i de les figures que hi apareguin. Cada autor rebrà una còpia en PDF d’alta qualitat de la versió digital del seu article i un exemplar imprès del número del Butlletí en el qual es publiqui.

La correspondència administrativa relacionada amb el Butlletí s’ha d’adreçar a la Societat Catalana de Matemàtiques.