Convenis de reciprocitat

La Societat Catalana de Matemàtiques manté acords de reciprocitat amb un cert nombre de societats matemàtiques. En general, aquests acords preveuen intercanviar informació, promoure iniciatives d’interès comú o participar-hi, i facilitar als socis d’una de les societats la participació en les activitats de l’altra. En gairebé tots els casos permeten que un soci de l’SCM es faci soci de l’altra societat amb una quota reduïda i a la inversa, de manera que per als membres ordinaris d’altres societats, la quota per a esdevenir membre de l’SCM és el 50 % de la quota ordinària.

A continuació, resumim els avantatges dels acords vigents per als socis ordinaris de l’SCM. Per a més informació, podeu escriure a la Secretaria de l’SCM (scm@iec.cat).

American Mathematical Society (AMS)

Socis en règim de reciprocitat si es resideix fora dels Estats Units d’Amèrica.

Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.

Société Mathématique de France (SMF)

Socis en règim de reciprocitat si es resideix fora de França.

Česká Matematická Společnost (CMS)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.

Societat Catalana d’Estadística (SCE)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.

Real Sociedad Matemática Española (RSME)

Socis en règim de reciprocitat.

Australian Mathematical Society (AustMS)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.

European Mathematical Society (EMS)

Socis en règim de reciprocitat. Podeu obtenir la quota al web de l’EMS o contactant amb la Secretaria de l’SCM.

Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)

Socis en règim de reciprocitat.

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT)

Els socis de l’SCM rebran el mateix tractament que els socis de les societats federades a la FEEMCAT pel que fa a l’assistència a les seves jornades, i poden rebre les publicacions de la FEEMCAT adreçant-se per escrit a la Secretaria d’aquesta entitat.

Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.

Sociedad Matemática Mexicana (SMM)

Socis en règim de reciprocitat. Quota anual: 50 % de la quota ordinària.