SCM

Presentació

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que continua la tasca de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències, fundada l’any 1931. Desenvolupa activitats a totes les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia la qual és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

L’objectiu fonamental de l’SCM és el conreu de les ciències matemàtiques en un sentit ampli del terme. Això vol dir estendre’n el coneixement a la societat catalana, fomentar-ne l’ensenyament i la investigació teòrica i aplicada i, també, publicar tota mena de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

L’SCM es regeix pels seus propis Estatuts (5/4/1991), pels Estatuts de l’IEC (25/4/1998) i pel Reglament de règim intern d’aquesta mateixa institució (27/5/1998). El màxim òrgan de govern és l’Assemblea General, que es reuneix almenys un cop l’any. La Junta Directiva, escollida a l’Assemblea General, és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea.

A escala internacional, la SCM està representada en la Unió Matemàtica Internacional (IMU) a través del  Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT);  és sòcia de ple dret de la Societat Matemàtica Europea; és membre de l’Associació Kangourou sans Frontières (AKSF), i membre institucional del  Centre Internacional de Matemàtiques Pures i Aplicades (CIMPA), organització dedicada a la cooperació internacional en l’àmbit de les matemàtiques, especialment als països en procés de desenvolupament.

La pertinença a l’SCM permet gaudir dels avantatges següents:

  • Rebre informació de les activitats que organitza l’SCM i participar-hi.
  • Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en algunes activitats de la SCM.
  • Participar en les assemblees, en els termes descrits en els Estatuts.
  • Rebre gratuïtament les publicacions que edita periòdicament la SCM.
  • Obtenir un descompte del 50 % en totes les publicacions que edita l’IEC.
  • Gaudir dels acords de reciprocitat que la SCM ha establert amb diferents associacions matemàtiques.