+34 933 248 583 scm@iec.cat

La Societat

Presentació

La Societat

Presentació

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències, fundada l’any 1931. Actualment, té prop de vuit-cents socis i desenvolupa activitats a totes les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de l’entitat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

L’objectiu fonamental de l’SCM és el conreu de les ciències matemàtiques en un sentit ampli del terme. Això vol dir estendre’n el coneixement a la societat catalana, fomentar-ne l’ensenyament i la investigació teòrica i aplicada i, també, publicar tota mena de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

L’SCM es regeix pels seus propis Estatuts (5/4/1991), pels Estatuts de l’IEC (25/4/1998) i pel Reglament de règim intern d’aquesta mateixa institució (27/5/1998). Com s’explica en els Estatuts de l’SCM, el màxim òrgan de govern és l’Assemblea General, que es reuneix un cop l’any. Ara bé, el funcionament ordinari de l’SCM és dut a terme per la seva Junta, que es reuneix de manera periòdica i fa un seguiment de totes les activitats de la Societat.

L’SCM està afiliada al Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT), pertinença que li dona la representació a la Unió Matemàtica Internacional (IMU); a la Societat Matemàtica Europea, de la qual és sòcia de ple dret i la qual n’és el referent internacional, i, també, al Centre Internacional de Matemàtiques Pures i Aplicades (CIMPA), organització dedicada a la cooperació internacional en l’àmbit de les matemàtiques, especialment als països en procés de desenvolupament.

La pertinença a l’SCM permet gaudir dels avantatges següents:

  • Rebre informació de les activitats que organitza l’SCM i participar-hi.
  • Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en algunes activitats de l’SCM.
  • Participar en les assemblees, en els termes descrits en els Estatuts.
  • Rebre gratuïtament les publicacions que edita periòdicament l’SCM.
  • Obtenir un descompte del 50 % en totes les publicacions que edita l’IEC.
  • Gaudir dels acords de reciprocitat que l’SCM ha establert amb diferents associacions matemàtiques.