Difusió inicial del Cangur 2024 de la SCM a Catalunya

Primeres instruccions

• La data del Cangur 2024 serà el dia 21 de març, tercer dijous de març, data internacional.
• La gestió per al Cangur 2024 s’organitzarà en quatre “subcangurs”, com s’ha fet l’any 2023.
◦ subcangur primària
◦ subcangur de 1r i 2n ESO
◦ subcangur de 3r i 4t d’ESO
◦ subcangur de batxillerat i cicles formatius
Els tres primer subcangurs seguiran les mateixes indicacions que per al Cangur 2023, amb els terminis i quotes que s’anuncien seguidament.
Pel que fa al subcangur “dels grans” hi ha un canvi substancial en el procediment, del qual s’informa més avall.

• Les quotes s’han augmentat per a donar més vàlua al conjunt del material que s’ofereix i, a més, per a adaptar els ingressos a les despeses, cosa que era necessària després de l’any de la pandèmia i els anys posteriors.

Indicacions generals per al Cangur de primària, el Cangur12  i el Cangur 34

• Inscripció de centre: Termini del 8 al 30 de gener de 2024.
◦ En la inscripció es demanarà el vistiplau a les bases de funcionament/convocatòria oficial del Cangur, que detallaran aquestes instruccions bàsiques i s’hauran publicat amb temps suficient per a analitzar-les. Caldrà adjuntar; el resguard de pagament de la quota de centre que s’indica tot seguit, i el nom d’una o dues persones del professorat del centre que serviran com a enllaç per a totes les comunicacions.
◦ Quota d’inscripció de centre.  15€ per cada subcangur.  És a dir,  pel que fa a aquests tres subcangurs la inscripció de centre serà de 15€, o bé 30€, o bé 45€.
▪ Els centres que són socis de la SCM com a entitat tindran exempció del pagament de la quota d’inscripció de centre
▪ Immediatament d’haver adjuntat el resguard es podrà descarregar la factura/rebut
◦ Serà imprescindible respectar el termini d’inscripció,. En el Cangur 2023 un alt percentatge de centres van demanar inscripció fora de termini i això va alterar alguns aspectes de l’organització, en particular la previsió de l’empresa de gravació de dades sobre el volum de feina.
▪ S’insistirà molt que no feu ingressos abans del termini d’inscripció i que feu un únic ingrés que correspongui exactament  a la quota global d’inscripció del centre  per a un, per a dos o per a tres d’aquests subcangurs..
• Preparació del material i desenvolupament de la prova. A primera hora del dia 19 de març el professorat enllaç ja podrà descarregar els PDF amb els enunciats oficials per a cada nivell i els fulls de respostes preparats per a la lectura òptica.  Els hauran d’imprimir i d’aquesta manera podran organitzar el desenvolupamenr de la prova per al dia 21 de març seguint les instruccions que hauran rebut.  S’haurà d’haver preparat una llista d’alumnes que participen i el codi d’identificació que se’ls assigna.
• Accions posteriors a la realització del concurs de la prova Cangur 2024
◦ Ordenació i revisió acurada dels fulls de respostes (en especial que s’indiqui el curs i, si escau, el model de prova, i el codi que identifica cada concursant) i preparar el paquet que caldrà portar al CRP. al qual està adscrit el centre. El termini abastarà el divendres darrer dia de classe abans de setmana santa, i el dimarts i excepcionalment el dimecres després de setmana santa
◦ Pagament de la quota de participació: a 1 €/concursant amb el full de respostes enviat per a avaluar.  Vegeu, doncs, que com els darrers anys hi haurà dos pagamaents.
◦ De seguida que es pugui es podran consultar puntuacions però aquest any el calendari fa molt difícil que pugui ser abans de Sant Jordi. Sigui com sigui, recordem que els centres es comprometen a informar de les puntuacions tot l’alumnat del seu centre que hagi participat en el concurs.
◦ Els centres podran imprimir els diplomes de participació i, com s’ha fet aquest any, posteriorment els diplomes de classificació per al conjunt del 6% de millors puntuacions

Indicacions generals per al Cangur de batxillerat i cicles formatius

• En el moment de la inscripció es demanarà al centre si opta per desenvolupar el concurs, també per a aquests nivells, en el propi centre o bé per participar en el concurs Cangur en una seu externa, incloent en aquest cas els centres que s’ofereixin com a seu per a acollir alumnes d’altres centres .
• Aquesta opció que s’indicarà com a primer element de la inscripció, serà vinculant, i farà que el procediment sigui divers segons una opció o l’altra..
• El termini d’inscripció abastarà del 8 al 30 de gener de 2024.  

• Els centres que optin per realitzar la prova-concurs per al subcangur dels grans (batxillerat i cicles formatius) en el seu propi centre seguiran fil per randa les  mateixes instruccions que ja s’han donat per als altres subcangurs, en concret el pagament de quota de centre de 15€ amb la inscripció, l’alaborció de còpies d’enunciats i fulls de resposta,  i quota de participació després de la prova, aquesta en funció del nombre d’alumnes participants, a 1€/participant..
• Els centres que optin per accedir a una seu externa hauran d’indicar en el moment de la inscripció el nombre d’alumnes que volen inscriure a la prova-concurs i adjuntar el resguard d’haver fet un pagament de 3€ per cada concursant.
◦ En aquest cas es rebrà tot el material d’enunciats i fulls de respostes impresos per part de l’organització`
◦ Els centres que són socis de la SCM com a entitat i els centres que s’ofereixin com a seu per a rebre alumnes d’altres centres tindran un descompte equivalent al pagament de la quota d’inscripció de centre en l’altra opció d’inscripció.
◦ Immediatament d’haver adjuntat el resguard es podrà descarregar la factura/rebut
◦ El termini de consulta de puntuacions serà igual que en les altres opcions.

• Aquestes instruccions de caràcter general es completaran amb tots els detalls tècnics que es publicaran oportunament a la pàgina Cangur Gestió.
1. Caldrà estar ben atent per tal de seguir estrictament les indicacions sobre pagaments, pujada dels reguards, factures/rebut, preparació del material per a la prova, entrega dels fulls de respostes al corresponent CRP.