+34 933 248 583 scm@iec.cat

Publicacions

Publicacions electròniques

Objectius

Un dels objectius de la Societat Catalana de Matemàtiques és la difusió de textos matemàtics d’interès entre els seus socis i la comunitat matemàtica de parla catalana. Més en general, la SCM vol col·laborar en la sostenibilitat de l’accés universal a la literatura matemàtica.
Amb aquesta finalitat, la SCM va crear la col·lecció Publicacions Electròniques de la SCM, que complementa les seves revistes editades per la Societat, el Butlletí de la SCM i SCM/Notícies. L’objectiu d’aquesta col·lecció és publicar electrònicament, amb caràcter obert, treballs de recerca, de divulgació, d’història, material d’interès didàctic, i en general sobre temes matemàtics d’interès ampli, que per la seva temàtica o extensió sigui més apropiat difondre com a llibres.
Aquestes publicacions es faran en llengua catalana, amb la possible excepció de les monografies de recerca adreçades a un públic d’especialistes de tot el món.

Funcionament

Totes les monografies publicades per la SCM apareixeran en format electrònic al seu web, disponibles gratuïtament i amb accés i llibertat de còpia universals. Podran anar acompanyades dels recursos digitals que els seus autors facilitin.
A més, la SCM editarà una versió impresa limitada de les monografies publicades, que es podrà adquirir a través del Departament de Publicacions de l’IEC.
1. J. Grané (Ed.), SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA

Part 1: Sessions preparatòries.
Part 2: Recull històric.

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2002, dels autors dels capítols i de la Societat Catalana de Matemàtiques.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Segona edició: octubre del 2004.
ISBN: 84-7283-755-6
Dipòsit legal: B-48694-2004

2. R. Nolla, ESTUDIS I ACTIVITATS SOBRE PROBLEMES CLAU DE LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2005, de l’autor.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: Juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-838-2
Dipòsit legal: B-37962-2006.

3. M. Kac, INDEPENDÈNCIA ESTADÍSTICA EN PROBABILITAT, ANÀLISI I TEORIA DE NOMBRES

Més informació

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

Publicat inicialment als Estats Units sota el títol:
Statistical Independence in Probability, Analysis & Number Theory
© 1969, de la Mathematical Association of America, Washington DC.
© per a la present edició, Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-839-0
Dipòsit legal: B-36669-2006

4. A. Reventós, C.J. Rodríguez, UNA LECTURA DEL DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS DE C.F. GAUSS

Més informació

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2006, dels autors.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-849-8
Dipòsit legal: B-37961-2006.

5. A. Reventós, GEOMETRIA AXIOMÀTICA

Més informació

 

6. A. I. Khintxin, TRES PERLES DE LA TEORIA DE NOMBRES

Més informació

7. J. Bolyai, LA CIÈNCIA ABSOLUTA DE L’ESPAI                                                           

Més informació

 

8.  J. Girbau, GEOMETRIA DIFERENCIAL I RELATIVITAT

Més informació     

© Joan Girbau i Badó
© Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (per a aquesta edició). Edició a cura de Pere Pascual, amb la col·laboració de Gregori Guasp per generar-la a partir dels arxius de LaTeX originals del 1993.

Primera edició (UAB): 1993
Primera edició (IEC): setembre de 2022
Aquesta edició és una reproducció íntegra i textual de l’edició original pel Servei de Publicacions de la UAB (1993).
Text revisat per la Unitat d’Edició del Servei Editorial de l’IEC
ISBN: 978-84-9965-661-8
DOI: 10.2436/10.2002.03.1