+34 933 248 583 scm@iec.cat

Publicacions

Publicacions electròniques

Objectius

Un dels objectius de la Societat Catalana de Matemàtiques és la difusió de textos matemàtics d’interès entre els seus socis i la comunitat matemàtica de parla catalana. Més en general, la SCM vol col·laborar en la sostenibilitat de l’accés universal a la literatura matemàtica.
Amb aquesta finalitat, la SCM va crear la col·lecció Publicacions Electròniques de la SCM, que complementa les seves revistes editades per la Societat, el Butlletí de la SCM i SCM/Notícies. L’objectiu d’aquesta col·lecció és publicar electrònicament, amb caràcter obert, treballs de recerca, de divulgació, d’història, material d’interès didàctic, i en general sobre temes matemàtics d’interès ampli, que per la seva temàtica o extensió sigui més apropiat difondre com a llibres.
Aquestes publicacions es faran en llengua catalana, amb la possible excepció de les monografies de recerca adreçades a un públic d’especialistes de tot el món.

Funcionament

Totes les monografies publicades per la SCM apareixeran en format electrònic al seu web, disponibles gratuïtament i amb accés i llibertat de còpia universals. Podran anar acompanyades dels recursos digitals que els seus autors facilitin.
A més, la SCM editarà una versió impresa limitada de les monografies publicades, que es podrà adquirir a través del Departament de Publicacions de l’IEC.

1. J. Grané (Ed.), SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA

Part 1: Sessions preparatòries.
Part 2: Recull històric.

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2002, dels autors dels capítols i de la Societat Catalana de Matemàtiques.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Segona edició: octubre del 2004.
ISBN: 84-7283-755-6
Dipòsit legal: B-48694-2004

2. R. Nolla, ESTUDIS I ACTIVITATS SOBRE PROBLEMES CLAU DE LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2005, de l’autor.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: Juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-838-2
Dipòsit legal: B-37962-2006.

3. M. Kac, INDEPENDÈNCIA ESTADÍSTICA EN PROBABILITAT, ANÀLISI I TEORIA DE NOMBRES

Més informació

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

Publicat inicialment als Estats Units sota el títol:
Statistical Independence in Probability, Analysis & Number Theory
© 1969, de la Mathematical Association of America, Washington DC.
© per a la present edició, Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-839-0
Dipòsit legal: B-36669-2006

4. A. Reventós, C.J. Rodríguez, UNA LECTURA DEL DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS DE C.F. GAUSS

Més informació

Els propietaris del copyright autoritzen la descàrrega i impressió d’aquesta obra per a usos no comercials, amb la condició de que es mantingui la següent referència bibliogràfica del seu origen en aquesta edició:

© 2006, dels autors.
Editat i reproduït per la Societat Catalana de Matemàtiques
(filial de l’Institut d’Estudis Catalans), C/ Carme 47, 08001 Barcelona.
Primera edició: juliol del 2006.
ISBN: 84-7283-849-8
Dipòsit legal: B-37961-2006.

5. A. Reventós, GEOMETRIA AXIOMÀTICA

Més informació

 

6. A. I. Khintxin, TRES PERLES DE LA TEORIA DE NOMBRES

Més informació

7. J. Bolyai, LA CIÈNCIA ABSOLUTA DE L’ESPAI

Més informació